Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

ПГО "Ана Май" работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи".