ОБЯВА за обществена поръчка по ЗОП

https://app.eop.bg/today/253032 Предмет на поръчката е доставка на оборудване съгласно техническа спецификация за Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив. Оборудването е необходимо за специалностите Комзетика и Моден дизайн. С доставяне на оборудването освен модернизиране на материалната база на Възложителя за горните специалности, ще се постигне и осигуряване на работни места за учениците за провеждане на производствена практика. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на поръчката. Конкретните артикули, предмет на доставката, са подробно описани в техническата спецификация.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ПГО "АНА МАЙ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖЗАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката е „Неотложен ремонт на покривите на сградите на Професионална гимназия по облекло „Ана май”, гр. Пловдив”.

Протокол на комисията за възлагане на обществената поръчка

Договор за изпълнение на СМР - неотложен ремонт на покриви

Договор за изпълнение на СМР - неотложен ремонт на покриви